Staff

/
Staff
Technician
สอนพนักงานผู้ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น
Training
สอนพนักงานผู้ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ และนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า